• CoscineBot's avatar
  Chore: 2.4.4 · 492bcdb4
  CoscineBot authored
  # [2.4.4](v2.4.3...v2.4.4) (2022-05-11)
  
  ## Fix
  * Updating Shibboleth attribute mapping for givenname
  * Updating Shibboleth attribute mapping for givenname
  492bcdb4